Άρθρα

 Can I downgrade my hosting plan?

Yes! But there is not money refund. So if you purchase a hosting plan and you later...

 Can I upgrade my hosting plan?

Yes! Our hosting plans can be upgraded any time in any package.When you place your upgrade order,...

 Compatible Technologies

Compatible Technologies: Ajax Alias files , aliases aMember Pro Apache 2 Apple , iWeb ,...

 End of free hosting period

  When I ordered from you I had one year free hosting. Now this period ends can I...

 How can I change the name servers?

  In order to use a ZiZ Hosting Plan, you have to update the name servers of your...

 How can I check my disc space and my bandwidth status?

It's simple to keep track of how much disk space and bandwidth you are using via the...

 How can I reach my cPanel?

Just go to yourdomain.com:2083Your domain name and :2083 at the endDo not use www, do not add...

 How can I set my Time Zone?

In order to set your custom time zone.- Go to Cpanel- Open the File Manager by taking care to...

 How can I submit my website to search engines?

This page tells you exactly how to do directory registrations and search engine registrations...

 How can I take a look on the data center?

Our Data Center is located in Dallas, Texas USA.We have some photos of the server room...

 How can I upgrade or downgrade my Hosting Plan?

Log in the Client Area using your e-mail and password Select Product &...

 How Do I Connect to My Server via SSH?

Windows To access SSH: Download WinSCP or PuTTY. Enter your IP address and the appropriate...

 How fast is the response to support requests?

The answer is that it depends on the type of problem.In most cases we provide the response /...

 How long does it take to create a Hosting Plan?

All our hosting plans are activated instantly after the payment.If you choose to pay via Wire...

 HTTP compression / gzip content compression

The HTTP compression makes better use of available bandwidth, and provide greater transmission...

 I have uploaded my site but am still seeing the “Under Construction” page.

Your pages have to been uploaded to the public_html or www folder (essentially both folders...

 I need to use a different version of PHP

You can easily set the prefered PHP version via the .htaccess.Most of our servers use the PHP...

 My website is very slow, what can I do?

  - Static sites are much faster than the dynamic, so it may be a better choice when...

 PHP settings that can not be changed

safe mode = Off (cannot adjust) memory_limit = 256M (MAXIMUM) max_execution_time = 30...

 phpSuExec or suPHP

PHPsuExec (pronounced sue-eksek) is a more secure environment for executable files....

 Register Globals and other php settings

To turn register globals off, you will need to create a php.ini file in the folder...

 What is php.ini ?

The php.ini file is a special file for suPHP (pronounced sue-p-h-p). The php.ini file...

 What kind of servers are you using

Our shared servers have the following specifications (specs):   10 X Intel(R) Xeon(R)...

 What kind of support do you provide?

Our services come with non-stop dedicated customer support (24 hours a day, 7 days a...

 Which is the right folder to upload my website?

The right folder is the public_html or www folder (it's the same).Please upload your website on...

 Which is your server's Operating System (OS)?

  We have chosen the Linux operating system, not only for our servers but also for our...

 Why do some companies offer unlimited space or Bandwidth?

Unfortunately Disc Space and Internet Bandwidth costs. The companies that advertise packages...

 Δηλώστε, τροποποιήστε, διαγράψτε έναν nameserver

Για να μπορείτε να...

 Εκκαθάριση DNS (Flush DNS)

Windows 98/NT/2000/XP Flush DNS Για να...

 Θα υπάρχουν αντίγραφα (backups) από το site μου;

Αν πήρατε το πακέτο σας πριν την 1η Ιανουαρίου του 2014, τα backups μπορούν να γίνουν από εσάς...

 Θέλω να δέχομαι στο site μου πληρωμές μέσω PayPal

Θέλετε να δέχεστε...

 Υπάρχει εγγυημένο Up-Time?

Η εγγύηση up-time που...