Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ

Στις 10 Ιουλίου 2018, στις 11:00 ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσει η λειτουργία του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ.

Η καταχώρηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .ελ θα είναι δυνατή για κάθε ενδιαφερόμενο, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ, εφόσον το ζητούμενο όνομα χώρου .ελ δεν είναι ίδιο ή ομόγραφο με ήδη εκχωρημένο όνομα χώρου με κατάληξη .gr.

Πιο συγκεκριμένα, για την προστασία των φορέων ήδη εκχωρημένων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr  που επιθυμούν να καταχωρήσουν τα αντίστοιχα ονόματα χώρου με κατάληξη .ελ, θα υπάρξει ένα διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ κατά το οποίο θα ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί: 

 - Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο με το μεταβλητό πεδίο ήδη εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr εκχωρούνται μόνο στον Καταχωρούμενο/Φορέα του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr.

 - Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο με το μεταβλητό πεδίο ήδη εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr όπου το δεύτερο επίπεδο είναι μη μεταβλητό και εφόσον δεν υπάρχει εκχωρημένο όνομα χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr με το ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο μεταβλητό πεδίο, εκχωρούνται στον Καταχωρούμενο/Φορέα του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr που υποβάλει πρώτος δήλωση καταχώρησης.

 - Στην περίπτωση που υπάρχουν εκχωρημένα ομόγραφα Ονόματα Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr σε διαφορετικούς Φορείς, τότε τα αντίστοιχα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ δεν εκχωρούνται.

Μετά το πέρας του τριμήνου και συγκεκριμένα στις 10-10-2018 και ώρα 11:00 παύουν να ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί και κάθε όνομα χώρου με κατάληξη .ελ θα είναι διαθέσιμο προς καταχώρηση για κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ περιγράφονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

ΕΕΤΤ''s Announcement

On July 10th, at 11:00 local time, the [.ελ] Domain Name Registry will start its operation.
The registration of a .ελ domain name will be possible for anyone interested, as long as the requested domain name is not the same or homograph with an already assigned .gr domain name.

Specifically, for the protection of the owners of .gr assigned domain names that wish to register the corresponding .ελ domain name, there will be a period of three (3) months in which the following restrictions will apply:

a) [.ελ] Domain Names in which the Variable Field is the same or a homograph of the Variable Field of already assigned second level [.gr] Domain Names are to be assigned only to the Registrant / Holder of the corresponding second level [.gr] Domain Name.

b) [.ελ] Domain Names in which the Variable Field is the same or a homograph of the Variable Field of already assigned third level [.gr] Domain Names in which the second level is Non-variable and assuming there is no assigned second level [.gr] Domain Name with the same or a homograph Variable Field are to be assigned to the Registrant / Holder of the corresponding third level [.gr] Domain Name that submits a Registration Declaration first. 

c) In case there are homograph second level [.gr] Domain Names assigned to different Holders, then the corresponding [.ελ] Domain Names are not assigned.

After the end of this period (10/10/2018 at 11:00 local time), the above limitations will cease to apply, and each .ελ domain name will be available for registration without any limitation.

The terms and conditions for registering .ελ domain names can be found in the following link: 
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT_EN/Electronic_Communications/DomainNames/AP843-002.pdf Tuesday, July 10, 2018« Tagasi